Provinciale Staten Gelderland steunen de Klompenpaden unaniem!

Klompenpaden zijn bijzonder populair bij de wandelaar. En dat is de provincie Gelderland niet ontgaan. Een motie van het CDA met steun van alle politieke partijen heeft er in Provinciale Staten (PS) aan bijgedragen dat Gedeputeerde Staten (GS) heeft toegezegd om de samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) rondom de Klompenpaden de komende jaren vorm te zullen geven. GS wordt in de motie opgeroepen om de financiering van Klompenpaden voor 2020 op korte termijn te regelen en bij de perspectiefnota 2021 te komen met een voorstel voor de jaren daarna en dit beleid na afloop te evalueren en dan een vervolg te bepalen.

 

Overwegingen die de partijen hebben aangedragen zijn:
• Goede Klompenpaden helpen bij een eigentijds routeaanbod voor recreanten en toeristen.
• Meer dan 800 vrijwilligers zetten zich samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland belangeloos in voor de kwaliteit van de Klompenpaden in Gelderland.
• Klompenpaden maken de provinciale investeringen in natuur, landschap en erfgoed beleefbaar.
• Klompenpaden dragen bij aan het verlichten van de recreatiedruk in gebieden waar de natuur overbelast raakt door de veelheid aan bezoekers.
• In 2019 zijn er eenmalige middelen vanuit de provincie beschikbaar gesteld.

De partijen stellen dat Klompenpaden van grote waarde zijn voor het beleven van de natuur, het landschap en de cultuur van Gelderland. Ook ondernemers varen wel bij Klompenpaden.

Wij zijn natuurlijk ontzettend blij met deze erkenning en de financiële steun voor de komende jaren om Klompenpaden nog sterker te maken. We gaan dan ook vol overgave door met ontwikkelen van nieuwe Klompenpaden en met de goede samenwerking met vrijwilligers, agrariërs, natuurbeheerders, landgoedeigenaren, particuliere grondeigenaren, dorpsorganisaties, ondernemers, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat, routebureaus, toerisme organisaties, etc.. Als alle partijen hun beste beentje voor blijven zetten, kunnen we tot in lengte van jaren op allerlei manieren plezier beleven aan al die prachtige Klompenpaden.

Langs deze weg wil SLG in het bijzonder alle vrijwilligers en grondeigenaren bedanken voor hun onmisbare bijdrage aan de Klompenpaden.